szybki kontakt

» Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi


Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotyczy wytwórców odpadów (osób prawnych lub fizycznych), którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości przekraczającej 0,1 tony rocznie.

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien zawierać informacje zgodne z art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2 oraz art. 63 Ustawy o odpadach, tj:
  1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania - odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). W przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  2. Określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  3. Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
  4. Szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  5. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
  6. Czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów
Do wniosku należy dołączyć:
  1. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą gromadzone odpady.
  2. Pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie wytwarzanie odpadów.
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, która wynosi 505 zł.
Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi.« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe