szybki kontakt

» Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów


Obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub transportu odpadów dotyczy posiadaczy odpadów prowadzących działalność w w/w zakresie.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać informacje zgodne z art. 28 ust. 4 oraz art. 63 Ustawy o odpadach, tj.:
 1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu - odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). W przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 2. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
 3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
 4. Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 5. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 6. Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
 1. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
 2. Pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie zbieranie,
 3. Kopie dokumentów rejestracyjnych, badań technicznych, świadectw ADR posiadanych pojazdów - dla zezwolenia na transport
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie:
  • 616 zł za zezwolenie (od zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)
  • 82 zł za zezwolenie (od pozostałych zezwoleń)
  • w przypadku wydawania zezwoleń na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - opłaty za każdy rodzaj działalności sumuje się.
Posiadacz odpadów prowadzący równocześnie działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów. Pod warunkiem wszakże, że we wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów uwzględnił wymagania przewidziane we wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe