szybki kontakt

» Pozwolenia zintegrowane o ochronie środowiska IPPC


Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje (osób prawnych lub fizycznych), których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (art. 201 Ustawy Prawo ochrony środowiska). Rodzaje takich instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 208, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać informacje określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:
 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 184, ust. 2 i 4 oraz art. 221, ust. 1 i 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska),
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 132, ust 1÷6 Ustawy Prawo wodne),
 • na wytwarzanie odpadów (art. 184, ust. 2 i 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 18, ust. 1 i art. 63 Ustawy o odpadach),
 • wodnoprawnego na pobór wód, jeżeli wody podziemne lub powierzchniowe są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (art. 132, ust 1÷6 Ustawy Prawo wodne).
Oprócz tego wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać informacje zgodne z art. 208, ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.:
 1. Informacje o:
  1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
  2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
  3. proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu zakładu na rodzaje terenów chronionych, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami; proponowane poziomy hałasu poza zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N,
  4. proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
  5. proponowanej ilości pobieranej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
  6. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
  7. spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a,
 2. Uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań,
 3. Opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.
W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego, chyba że obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 426 ust. 4 pkt 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, powinna być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, informacja, o której mowa w art. 184 ust. 2 pkt 15, zawiera:
 1. Wskazanie i opis proponowanych działań,
 2. Harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok jest wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne oraz terminów realizacji tych etapów,
 3. Przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań,
 4. Plan finansowania poszczególnych działań,
 5. Wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających proponowany harmonogram realizacji działań.
Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć:
 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym znajduje się instalacja
 4. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 5. Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
 6. Poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie (zgodnie z art. 46a, ust. 4, pkt 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska).
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie przez wnioskującego opłaty rejestracyjnej. Zasady wyznaczania wielkości tej opłaty zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591). Opłata musi zostać wniesiona przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

NFOŚiGW
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe