szybki kontakt

» Pozwolenie na wytwarzanie odpadów


Obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy wytwórców odpadów (osób prawnych lub fizycznych), którzy wytwarzają, w związku z eksploatacją instalacji, odpady niebezpieczne w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie lub inne niż niebezpieczne w ilości przekraczającej 5 tysięcy ton rocznie. Istotne jest, że obowiązek uzyskania pozwolenia zachodzi już przy przekroczeniu jednej z w/w wielkości granicznych.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać informacje zgodne z art. 184 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 18 ust.1 i art. 63 Ustawy o odpadach, tj:
 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.
 2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
 3. Informację o tytule prawnym do instalacji.
 4. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.
 5. Ocenę stanu technicznego instalacji.
 6. Informację o rodzaju prowadzonej działalności.
 7. Opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji.
 8. Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
 9. Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.
 10. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
 11. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji.
 12. Przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest planowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.
 13. Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 14. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości – odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 15. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.
 16. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 17. Szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 18. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien być zaopatrzony znaki opłaty skarbowej w kwocie:

1. 5 zł za wniosek.
2. 0,50 zł za każdy załącznik.

Za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 2000 zł dla wytwórców odpadów prowadzących działalność gospodarczą oraz 600 zł dla pozostałych wytwórców.« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe