szybki kontakt

» Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza


Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dotyczy prowadzących instalacje (osób prawnych lub fizycznych), które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, z wyjątkiem instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840)

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza powinien zawierać informacje zgodne z art. 184 ust. 2 oraz art. 221 Ustawy Prawo ochrony środowiska, tj:
 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.
 2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
 3. Informację o tytule prawnym do instalacji.
 4. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji.
 5. Ocenę stanu technicznego instalacji.
 6. Informację o rodzaju prowadzonej działalności.
 7. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji.
 8. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.
 9. Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.
 10. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia. Wielkość emisji powinna być wyrażona w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy.
 11. Informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.
 12. Informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko.
 13. Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeśli przeprowadzenie pomiarów było wymagane.
 14. Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji.
 15. Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań.
 16. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji. Należy wskazać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów
 17. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.
 18. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji.
 19. Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 20. Czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku.
 21. Określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.
 22. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399).
 23. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu.
 24. Aktualny stan jakości powietrza.
 25. Określenie warunków meteorologicznych.
 26. Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska .

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należy dołączyć:
 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym znajduje się instalacja.
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości:
  • 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem
  • 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
  • 506 zł - pozostałe.« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe